Privacy statement Factureren voor de ZZP-er


Privacy statement Factuurshop     21-05-2024

Inleiding

Factuurshop neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je contact opnemen met avg-vragen@factuurshop.nl.

Wie is Factuurshop?

Factuurshop is de eenmanszaak Factuurshop, kantoorhoudende te (1311 SK) Almere aan John Coltranestraat 54, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61490652.

Wanneer Factuurshop jouw persoonsgegevens verwerkt, is Factuurshop de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Factuurshop jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Factuurshop persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Factuurshop voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Factuurshop worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:
NAW-gegevens, e-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:
Website analytics
Gegevens:
Locatie
Grondslag:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Account aanbieden
Gegevens:
Naam, adres, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en user ID
Grondslag:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt Factuurshop jouw persoonsgegevens?

Factuurshop heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en / of van de derde partij die de aanvraag voor het account geregeld heeft.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Factuurshop over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Factuurshop. Je kunt verzoeken dat Factuurshop je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Factuurshop te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het "gerechtvaardigd belang" van Factuurshop of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Factuurshop te verkrijgen. Factuurshop zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Factuurshop je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Factuurshop

Een verzoek kan verstuurd worden naar avg-vragen@factuurshop.nl. Factuurshop zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een maand nadat Factuurshop een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Factuurshop je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Factuurshop

Het kan zijn dat Factuurshop verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Google API en Gmail

Factuurshop ontvangt en verwerkt geen persoonsgegevens van Google via de Google API. Wanneer je ervoor kiest om je facturen te versturen via Gmail, dan worden e-mails, inclusief bijlage en inhoud vanaf dat moment verstuurd naar Gmail. Je kunt ze terugvinden in de Verzonden map in Gmail. Factuurshop verstuurt alleen e-mail via Gmail en kan geen e-mails lezen in je mailbox.

Factuurshop vereist hiervoor de minimale permissie "gmail.send" conform de Limited Use Policy (Engelstalig). Je kan deze permissie op ieder moment bekijken en intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Factuurshop ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Factuurshop worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: "Apparaat") worden opgeslagen. De cookies die via de website van Factuurshop worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over "cookies" hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy statement worden gewijzigd?

Dit Privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen of een klacht hebben over dit Privacy statement of de wijze waarop Factuurshop je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar avg-vragen@factuurshop.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.