Algemene voorwaarden Factureren voor de ZZP-er


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Van Factuurshop, gevestigd te Almere aan de John Coltranestraat 54, hierna te noemen Factuurshop.

 1. Definities
  1. Factuurshop: bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer 61490652 ingeschreven eenmanszaak.
  2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Factuurshop een Overeenkomst heeft afgesloten of voornemens is een Overeenkomst af te sluiten.
  3. Overeenkomst: elke contractuele band tussen Factuurshop en Cliënt die gericht is op het verschaffen van producten, diensten of een combinatie daarvan door Factuurshop aan Cliënt.
  4. verkoop- en leveringsvoorwaarden: de in dit document beschreven voorwaarden die Factuurshop en Cliënt hanteren gedurende de periode van de overeenkomst.
 2. Algemeen
  1. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen Factuurshop en Cliënt, voor zover niet door beide partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Cliënt doet, ondanks verwijzing daarnaar, afstand van zijn eigen verkoop-, leverings- of inkoopvoorwaarden.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen vermeld in euro's exclusief omzetbelasting (BTW).
 3. Aanbiedingen en offertes
  1. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende twee maanden na uitgifte, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanvaarding van een aanbieding door Cliënt geschiedt middels ondertekening van een Overeenkomst en verzending naar Factuurshop per post of e-mail.
  3. In aanvulling op punt 3.2 kan Cliënt via het besloten deel van de website (Factuurshop Servicemenu), of door middel van een schriftelijk verzoek, een uitbreiding aanvragen op bestaande dienstverlening. In dergelijke gevallen doet Factuurshop een aanbod aan Cliënt en geldt een bevestiging per e-mail van beide partijen voor akkoord.
  4. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod gedaan door Factuurshop, is Factuurshop niet gebonden aan de uitvoering hiervan.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Factuurshop zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvan logischerwijs verwacht kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Factuurshop worden verstrekt.
  3. Factuurshop aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien door aanleveren van onjuiste informatie van Cliënt schade is ontstaan.
  4. Factuurshop aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien door niet tijdig aanleveren van informatie van Cliënt schade is ontstaan.
  5. Cliënt vrijwaart Factuurshop voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke aan Cliënt toerekenbaar is.
  6. Cliënt zal wijzigingen aan adresgegevens van Cliënt zo spoedig mogelijk aan Factuurshop kenbaar maken.
 5. Betaling
  1. Betaling dient binnen 21 dagen na factuurdatum op een door Factuurshop aangegeven rekeningnummer te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Bezwaar tegen de hoogte van de vordering schort de betalingsverplichting niet op.
  3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht.
  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Cliënt zijn de vorderingen van Factuurshop op Cliënt direct opeisbaar.
  5. Bij niet tijdige betaling door Cliënt, behoudt Factuurshop het recht om de levering van producten en diensten te staken onder vermelding van de reden, totdat Cliënt de betalingsverplichting is nagekomen, zonder enig recht op schadevergoeding. De betalingsverplichting wordt hierdoor niet opgeschort.
  6. Indien Cliënt niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Factuurshop dit aan Cliënt meedelen, waarbij een nadere betalingstermijn wordt vastgesteld. Factuurshop behoudt zich het recht voor om administratieve kosten die voortkomen uit het niet nakomen van de betalingsverplichting aan Factuurshop binnen de gestelde betalingstermijn, aan Cliënt in rekening te brengen. Indien de betalingstermijn wederom overschreden wordt, is Cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal worden overgegaan tot incasso middels derden.
   De kosten voor incasso komen voor rekening van Cliënt. Factuurshop zal in dit geval zonder verdere in kennisstelling de levering van producten en diensten aan Cliënt staken.
  7. Het hervatten van de levering van producten en diensten zal alleen plaatsvinden nadat Cliënt de kosten voor het activeren van de dienst(en) aan Factuurshop voldaan heeft. De kosten voor het opnieuw activeren zijn gelijk aan de setupkosten van de betreffende dienst, als vermeld in de dan geldende prijslijst van Factuurshop, met een minimum van 12,40 euro.
  8. Indien door Factuurshop automatische incasso bij Cliënt niet kan worden uitgevoerd komt het eventueel bij automatische incasso behaalde betalingsvoordeel van Cliënt direct te vervallen.
  9. Indien Client niet voor het verstrijken van de betalingstermijn aan de betalingsverplichting kan voldoen, dient Cliënt Factuurshop tijdig op de hoogte te stellen.
  10. Indien het overschrijden van de betalingstermijn leidt tot incasso middels derden, worden alle openstaande facturen direct opeisbaar.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Factuurshop geleverde zaken, daaronder mede begrepen software, bestanden, schetsen en ontwerpen blijven eigendom van Factuurshop of leverende partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Factuurshop en Cliënt schriftelijk een eigendomsoverdracht zijn overeengekomen, vindt de levering plaats zodra Cliënt alle betalingsverplichtingen aan Factuurshop is nagekomen.
  3. Cliënt zal de door Factuurshop geleverde zaken enkel en alleen voor eigen gebruik benutten.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Factuurshop is bij de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van de diensten en leveranties van derden, waar Factuurshop weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Cliënt kan Factuurshop op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor de schade welke kan voortkomen uit de overeenkomst met Factuurshop, gedurende en na de overeenkomst.
  2. In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Factuurshop slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, ten hoogste gelimiteerd tot het factuurbedrag. Iedere aanspraak van Cliënt op Factuurshop voor enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, of schade wegens gederfde omzet of winst.
  3. Cliënt vrijwaart Factuurshop van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden, ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Cliënt geleverde producten en diensten door Factuurshop.
  4. Cliënt is volledig aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van oneigenlijk gebruik door Cliënt op door Factuurshop geleverde diensten en producten.
 8. Tariefswijziging
  1. Factuurshop behoudt zich het recht voor om tussentijds haar tarieven te wijzigen.
  2. Tenminste 30 dagen voorafgaand aan een tariefswijziging ontvangt Cliënt van Factuurshop hierover bericht.
  3. Indien Cliënt niet akkoord gaat met de door Factuurshop gewijzigde tarieven, behoudt Cliënt het recht om de overeenkomst met ingang van de datum waarop de tariefswijziging plaats zal vinden op te zeggen.
 9. Verlenging, opzegging en restitutie
  1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een kalendermaand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Factuurshop zal Cliënt restitutie verlenen voor de termijn waarvoor Cliënt bij vooruitbetaling heeft voldaan. Restitutie geschiedt op basis van het aantal maanden, welke vooruit voldaan zijn, met inachtneming van de opzegtermijn.
  3. De in punt 9.2 vermelde restitutie is niet mogelijk voor diensten en producten waarop een eigendomsrecht van toepassing is.
  4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden diensten en producten in de overeenkomst stilzwijgend verlengd, met eenzelfde termijn als vermeld in de overeenkomst.
 10. Overmacht
  1. Cliënt noch Factuurshop is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Factuurshop bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
  2. Wanneer een overmacht situatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.
 11. Geheimhouding
  1. Cliënt en Factuurshop zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen, bezittingen en relaties strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door partijen wordt aangeduid. De in dit artikel opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst en twee jaar daarna.
  2. Cliënt kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Factuurshop zijn opgeslagen.
 12. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
  1. Factuurshop behoud zich het recht voor deze verkoop- en leveringsvoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel aan te vullen.
  2. Wijzigingen in de voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging(en).
 13. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke door Factuurshop of Cliënt als zodanig worden beschouwd - welke tussen Cliënt en Factuurshop mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst waarop deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
  2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Factuurshop en Cliënt zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  3. Op de overeenkomst tussen Cliënt en Factuurshop is Nederlands recht van toepassing.